# لحظه_ای_تفکر

هنوزانسانیم....!

اخم برچهره بسی نازیباست، بهترین واژه همین لبخنداست که زلبهای همه دورشدست کاش میشدکه به انگشت نخی میبستیم تافراموش نگرددکه هنوز انسانیم!!
/ 5 نظر / 13 بازدید
آنچه می خواهیم نیستیم وآنچه هستیم نمی خواهیم آنچه دوست داریم نداریم وآنچه داریم دوست نداریم وعجیب است که هنوز به موفقیت امیدواریم!
/ 5 نظر / 4 بازدید
همواره ساحل دلت رابه خدای مهربان بسپار،آن وقت خواهی دید که خودش بهترین قایق را برایت خواهد فرستاد.
/ 7 نظر / 3 بازدید
سکوت می کنم تابه خاک سپردن آخرین خاکستر های آرزوی بربادرفته ام آبرومندانه باشدواو نمی داندکه ماه،خوشبختی مشترک همه ی ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 3 بازدید
شایدکلمات وجملات مانتواند باورهایمان راسبزکند امانسیمی خواهندبودکه مشام زندگی رانوازش دهد.
/ 2 نظر / 2 بازدید
وقتی به دنیاآمدی همه خندیدندوتوگریه کردی.کاری کن وقتی تواز دنیارفتی توبخندی وهمه گریه کنند.
/ 3 نظر / 3 بازدید