# دردودل

امروزوفردا

آنقدررنجی که دنیابردل مامیکند،بردل هرکس کنداوترک دنیامیکند،باخودم گویم که فردا ترک این دنیاکنم،بازکه فردا میرسدامروزوفردامیکنم!!
/ 2 نظر / 3 بازدید
آدمک آخر دنیاست بخند...آدمک مرگ همین جاست بخند... دست خطی که توراعاشق کرد...شوخی کاغذی ماست بخند... آدمک خل نشوی گریه کنی...کل دنیا ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 6 بازدید
وقتی به دنیاآمدی همه خندیدندوتوگریه کردی.کاری کن وقتی تواز دنیارفتی توبخندی وهمه گریه کنند.
/ 3 نظر / 3 بازدید