هنوزانسانیم....!

اخم برچهره بسی نازیباست، بهترین واژه همین لبخنداست که زلبهای همه دورشدست کاش میشدکه به انگشت نخی میبستیم تافراموش نگرددکه هنوز انسانیم!!
/ 5 نظر / 13 بازدید
دی 91
1 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
8 پست
خرداد 90
1 پست